* ใช้ Email ที่ใช้จริงเท่านั้น เพื่อรับจดหมายยืนยันจาก jumboapp